Zapewnianie dostępności do instytucji publicznych dla osób o specjalnych potrzebach: wyzwanie dla sektora publicznego w Polsce

W Polsce, podmioty publiczne zgodnie z prawem powinny zapewniać dostępność swoich usług dla osób o specjalnych potrzebach. Niezależnie od stanu zdrowia, wieku czy kondycji fizycznej, każdy obywatel powinien mieć gwarantowane łatwe i dogodne korzystanie z instytucji publicznych. Wciąż jednak wiele urzędów i firm musi intensywnie pracować nad spełnieniem tych wymogów.

Zobowiązanie sektora publicznego dotyczy nie tylko usuwania barier architektonicznych, ale także likwidowania przeszkód w komunikacji z urzędnikami oraz eliminowania utrudnień w korzystaniu z narzędzi i urządzeń cyfrowych.

Poza tym, pod pojęciem dostępności informacyjno-komunikacyjnej kryje się także zapewnienie informacji w postaci nagrania w polskim języku migowym przeznaczonym dla osób niesłyszących.

Paweł Potakowski podkreśla, że sytuacja osób głuchych w naszym kraju jest dramatyczna. Istnieje bowiem niedobór nauczycieli znających język migowy. W szkołach dla dzieci niesłyszących tylko 40% kadry pedagogicznej posługuje się tym językiem przynajmniej na podstawowym poziomie. Pozostała część personelu próbuje komunikować się z uczniami, mówiąc do nich głośno i wyraźnie, co niestety jedynie zwiększa barierę językową i stanowi przeszkodę w efektywnym porozumiewaniu się z nimi.